Select Page

Gebruiksvoorwaarden en Privacy

 

1. Algemene voorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden. Timitom.be kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

2. Aansprakelijkheid van Timitom.be

De informatie op deze website is te goeder trouw opgesteld om de gebruiker gratis informatie betreffende verhuizingen te verschaffen. Gebruiker kan eveneens gratis verhuisoffertes bij verhuisfirma’s aanvragen door middel van een formulier ter bschikking gesteld aan gebruiker op de website van Timitom.be. Indien zij toch onvolledig zou zijn of vergissingen zou bevatten kan Timitom.be hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Evenmin kan Timitom.be verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade, van welke aard ook, die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van of de toegang tot de website of die het gevolg is van of verband houdt met het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen op deze website.

Timitom.be mag op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging de nodige wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen aan de informatie en het materiaal dat op deze website wordt vertoond.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Het materiaal dat op deze website kan geraadpleegd worden, met inbegrip van, zonder beperkingen, al het redactioneel materiaal, foto’s, illustraties en ander grafisch materiaal, en de namen, logo’s, handels en dienstmerken zijn de materiële en intellectuele eigendom van Timitom.be, of van aan Timitom.be gelieerde vennootschappen of nog van derden met wie Timitom.be hiervoor licentie- of andere contracten heeft afgesloten, en kan beschermd zijn door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op de intellectuele eigendom. Het is niet toegelaten om het materiaal van onze website of een deel ervan te kopiëren, te herverzenden, verdelen, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden, te laten circuleren, bewerken of wijzigen. Wil u dit materiaal geheel of gedeeltelijk reproduceren of meedelen aan het publiek, dan moet u hiertoe over de uitdrukkelijke schriftelijke toelating van Timitom.be beschikken, tenzij dat volgens de desbetreffende wettelijke bepalingen terzake niet noodzakelijk is.

Krachtens de auteurswet van 30 juni 1994 is het bijvoorbeeld wel toegelaten om:

fragmenten uit het materiaal op deze website af te drukken of te downloaden voor niet-commerciële, informatieve doeleinden voor persoonlijk gebruik, of het materiaal op deze website te kopiëren met de bedoeling het te verspreiden en mee te delen in familiekring.
Bedrijfsnamen, onderscheiden tekens, logo’s of tekeningen en modellen die op deze website eventueel voorkomen, kunnen beschermd zijn door intellectuele en industriële eigendomsrechten. Het is niet toegelaten dit beschermd materiaal vrij te gebruiken.

De automatische aanvaarding van huidige algemene voorwaarden kan onder geen enkel beding worden geïnterpreteerd in de zin van of gelijkgesteld worden aan het verkrijgen van een licentie of ander gebruiksrecht op de informatie, gegevens, producten of diensten beschermd door het intellectueel of industrieel eigendomsrecht.

4. Links

a. aanbrengen van een hyperlink naar de website van Timitom.be
Indien u op uw eigen website een hyperlink wil aanbrengen naar de website van Timitom.be moet u hiervoor over de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming beschikken. U kunt uw verzoek sturen naar de webmaster.

b. links naar websites beheerd door derden
De website van Timitom.be bevat links naar websites die niet onder toezicht van Timitom.be staan. Timitom.be controleert deze websites en de inhoud die erop terug te vinden is niet. Timitom.be draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites.

5. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden worden beheerst en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die eruit kunnen ontstaan.

 

Privacy

Wij respecteren en beschermen nauwgezet uw privacy. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in onze dienst stelt en kunnen u verzekeren dat de ons toevertrouwde persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en met de grootste omzichtigheid behandeld worden. Wij respecteren de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals onder meer gewijzigd bij wet van 11 maart 2003, overeenkomstig de Europese richtlijn van 12 juli 2002.

Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in de beveiligde databanken van Rackspace en worden aangewend om u de gevraagde informatie en meer precies gratis verhuisoffertes te verschaffen.
Met uitzondering van de door u ingevulde gegevens op het aanvraagformulier voor het bekomen van gratis verhuisoffertes en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, zullen uw persoonsgegevens enkel aan aangesloten verhuisbedrijven overgemaakt worden en niet aan derden worden overgemaakt voor commerciële doeleinden. Indien u niet wenst dat uw postadres overgemaakt wordt aan derden, vul dan het aanvraagformulier tot het bekomen van gratis verhuisoffertes niet in.

De verantwoordelijke voor de behandeling van de gegevens is de B.V. SkyDreams, Godebaldkwartier 371 te 3511 DT Utrecht, Nederland. U heeft gratis toegang tot uw persoonlijke gegevens teneinde verbeteringen aan te brengen, gegevens te verwijderen, of om uw opties inzake direct marketing te wijzigen en dat allemaal gratis. Het volstaat SkyDreams B.V. te dien einde schriftelijk te contacteren hetzij op bovenvermeld adres, hetzij via email aan info[@]skydreams.com.

Bijkomende inlichtingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen worden bekomen bij het openbaar register gehouden door de Commissie voor de persoonlijke levenssfeer – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, tel: 02 274 48 00 of via e-mail commission@privacycommission.be.

 

Copyright Timitom.be – 2016 – 2021
Alle rechten voorbehouden